Door verder te browsen op https://www.inactietegenkanker.nl, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Sluiten

Gebruikersvoorwaarden
Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds die van toepassing zijn op het gebruik van de website www.inactietegenkanker.nl.

We raden u aan om de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten indien u gebruik maakt van www.inactietegenkanker.nl.

Algemene voorwaarden
De organisatie van deze website is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze website wordt toegang geboden tot websites/informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites/informatiebronnen.

Disclaimer
De acties op deze actiewebsite worden georganiseerd ten bate van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.
Een ieder die - voor welke doeleinden dan ook – gebruik maakt van
www.inactietegenkanker.nl gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Om alle informatie op de website actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds naar een zorgvuldige controle van de informatie. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kan echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd correct of volledig is. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's. Wel stelt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds het op prijs als u zulke onjuistheden meldt via
informatie@wkof.nl.

Gebruik van www.inactietegenkanker.nl
Gebruik van de website is alleen toegestaan op een manier die overeenstemt met de gebruikersvoorwaarden, toepasselijke wet- of regelgeving of algemeen aanvaarde gebruiken en zodanig dat geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van anderen of van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, publiceren, downloaden, uitzenden, doorgeven, aan anderen ter beschikking stellen of op ander wijze de inhoud van
www.inactietegenkanker.nl te gebruiken, anders dan volgens de bepalingen van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet commercieel-Gelijk delen 2.5 licentie. Voor elk ander gebruik van (delen van) de site is vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vereist. U mag slechts met één identiteit gebruik maken van www.inactietegenkanker.nl.

Bijdragen moeten, zulks ter beoordeling door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, in overeenstemming zijn met de volgende eisen:

- Bijdragen moeten fatsoenlijk en smaakvol zijn, beleefd en constructief;
​- Bijdragen mogen niet storend, aanstootgevend of beledigend zijn of de bedoeling hebben problemen te veroorzaken;
- Bijdragen mogen geen inhoud hebben die in strijd is met de wet of de goede zeden of anderszins bezwarend is, hieronder begrepen (maar niet uitsluitend): intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen;
- Bijdragen bevatten geen foto’s of beeltenissen van een ander persoon zonder diens toestemming;
- Bijdragen bevatten geen advertenties en ook andere commerciële activiteiten zijn niet toegestaan;
- Bijdragen mogen geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer aan kunnen brengen bevatten
- Bij onrechtmatig gebruik heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds het recht om uw bijdrage aan de site te verwijderen.

Links en verwijzingen naar andere websites
Bij wijze van service kan deze website links of verwijzingen naar andere sites bevatten. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds behandelt alle tot individuen herleidbare gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze privacyverklaring

Auteursrecht
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht, berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.